FUSE P405H, 0.5 A
FUSE P405H, 0.5 A
FUSE P405H, 0.5 A ALARM FUSE BLACK, 250V AC