FUSE P413H, 1.3 A
FUSE P413H, 1.3 A
FUSE P413H, 1.3 A ALARM FUSE BLACK, 250V AC