VXD2140A-04-1C-AC100V Solenoid
G50SV003920
G50SV003920 VXD2140A-04-1C SOLENOID VAVLE MAZAK