VXD2140A-03-1C-AC100V Solenoid
G50SV003930
G50SV003930 VXD2140A-03-1C-AC100V SOLENOID VAVLE MAZAK